REGULAMIN PORTALU MOJEPLONY.PL

Data publikacji:


Administratorem serwisu MojePlony.pl jest ProAgri Sp. z o.o. z siedzibą w Bierutowie (56-420), ul. Kolejowa 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000314994, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9111957817, REGON: 02084939800000, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł. Kontakt z administratorem serwisu możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail oraz numerem telefonu


§ 1
Definicje


 • Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 • 1) Administrator – ProAgri Sp. z o.o. z siedzibą w Bierutowie (56-420), ul. Kolejowa 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000314994, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9111957817, REGON: 02084939800000, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł,
 • 2) Konto – zbiór zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie,
 • 3) Kupujący – OSADKOWSKI S.A. z siedzibą w Bierutowie (56-420), ul. Kolejowa 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000241071, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9111898977, REGON: 02013435700000, kapitał zakładowy: 33 500 000,00 zł wpłacony w całości,
 • 4) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą, która posiada konto w Serwisie,
 • 5) Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem http://mojeplony.pl/regulamin/,
 • 6) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://mojeplony.pl.

 • § 2
  Postanowienia wstępne


 • 1. Administrator udostępnia Serwis, za pośrednictwem którego świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • 2. Regulamin określa:
 • 1) zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu,
 • 2) prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika związane z korzystaniem z Serwisu.
 • 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być bezpłatne albo odpłatne – w zależności od wybranego przez Użytkownika abonamentu zgodnie z § 5 Regulaminu.
 • 4. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.
 • 5. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

 • § 3
  Konto w Serwisie


 • 1. Korzystanie z Serwisu wymaga założenia Konta.
 • 2. Konto w Serwisie może założyć wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna prowadząca działalność rolniczą lub gospodarczą.
 • 3. W celu założenia Konta, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie http://mojeplony.pl/rejestracja, przechodząc przez jego kolejne części poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej”, a następnie przesłać go do Administratora, klikając w przycisk „ ” widoczny pod ostatnią częścią formularza rejestracyjnego.
 • 4. Założenie Konta może wymagać podania następujących danych: adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, pobytu, adres siedziby lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, numer NIP, numer REGON, nazwa firmy, rodzaj spółki, oznaczenie sądu rejestrowego, numer KRS, wysokość kapitału zakładowego, numer fax,
 • 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta.
 • 6. W toku wypełniania formularza rejestracyjnego, podmiot zakładający Konto musi zaakceptować Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do założenia Konta.
 • 7. Przesłanie formularza rejestracyjnego do Administratora odbywa się z wykorzystaniem automatycznego mechanizmu Serwisu.
 • 8. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, podmiot zakładający Konto otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail link potwierdzający wolę założenia Konta. Po kliknięciu w link potwierdzający, Użytkownikowi zostanie wyświetlona strona Serwisu z potwierdzeniem aktywacji konta. Z tą chwilą między podmiotem zakładającym Konto a Administratorem zawierana jest Umowa o Prowadzenie Konta, a podmiot ten staje się Użytkownikiem.
 • 9. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Hasło niezbędne do logowania Użytkownik może w każdej chwili zmienić z poziomu panelu zarządzania Kontem.
 • 10. Po zawarciu Umowy o Prowadzenie Konta, Konto Użytkownika będzie podlegać dodatkowej weryfikacji. Dodatkowa weryfikacja odbywa się poprzez wysłanie na adres korespondencyjny przypisany do Konta listu zawierającego kod aktywacyjny. Po otrzymaniu listu, Użytkownik musi wprowadzić kod aktywacyjny na stronie Serwisu zgodnie z instrukcją otrzymaną w liście. Brak wprowadzenia kodu aktywacyjnego w ciągu miesiąca od zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta, skutkować będzie zawieszeniem Konta do czasu wprowadzenia kodu aktywacyjnego. W przypadku, gdy list z kodem aktywacyjnym nie dotarł do Użytkownika, powinien on skontaktować się z Administratorem w celu wyjaśnienia sprawy.

 • § 4
  Umowa o Prowadzenie Konta


 • 1. Mocą zawartej zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu Umowy o Prowadzenie Konta, Administrator zobowiązuje się do utrzymywania Konta Użytkownika w Serwisie i zapewnianiu Użytkownikowi możliwości korzystania z Konta, a Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz – jeżeli Użytkownik wybrał abonament płatny – do zapłacenia Administratorowi opłaty za wybrany przez Użytkownika okres korzystania z abonamentu płatnego.
 • 2. Umowa o Prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony.
 • 3. Użytkownik lub Administrator może w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w ramach abonamentu Bezpłatny, okres wypowiedzenia wynosi tydzień. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w ramach abonamentu "Pakiet +" lub "Pakiet ++", okres wypowiedzenia odpowiada okresowi, do upływu którego Użytkownik może korzystać z Serwisu w ramach abonamentu "Pakiet +" lub "Pakiet ++".
 • 4. Wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta przez Użytkownika powinno przybrać formę pisemną. Oświadczenie Użytkownika powinno zostać skierowane na adres siedziby Administratora. Wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta przez Administratora może przybrać formę wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta.
 • 5. Administrator może wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), jeśli Użytkownik uporczywie korzysta z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem. Uważa się, że Użytkownik w sposób uporczywy korzysta z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem, jeśli choćby po jednorazowym upomnieniu go przez Administratora, w dalszym ciągu nie przestrzega postanowień Regulaminu. Upomnienie Użytkownika przez Administratora przybiera formę wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta.
 • 6. Z chwilą rozwiązania Umowy o Prowadzenie Konta, Użytkownik traci dostęp do Konta.

 • § 5
  Abonamenty


 • 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu w ramach jednego z trzech abonamentów:
 • 1) Bezpłatny,
 • 2) Pakiet +,
 • 3) Pakiet ++.
 • 2. Szczegółowy zakres abonamentów, jeśli chodzi o funkcje Serwisu, z jakich w ramach poszczególnych abonamentów może korzystać Użytkownik, opisany jest w cenniku dostępnym w Serwisie pod adresem http://mojeplony.pl/cennik/.
 • 3. Korzystanie z Serwisu w ramach abonamentu Bezpłatny jest nieodpłatne.
 • 4. Korzystanie z Serwisu w ramach abonamentu “Pakiet +” jest odpłatne. Wysokość opłaty wskazana jest w cenniku, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Opłata może mieć charakter miesięczny, kwartalny albo roczny i wnoszona jest z góry za cały okres (miesiąc, kwartał albo rok) korzystania z Serwisu w ramach abonamentu “Pakiet +”.
 • 5. Korzystanie z Serwisu w ramach abonamentu “Pakiet ++” jest odpłatne, , z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Wysokość opłaty wskazana jest w cenniku, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Opłata może mieć charakter miesięczny, kwartalny albo roczny i wnoszona jest z góry za cały okres (miesiąc, kwartał albo rok) korzystania z Serwisu w ramach abonamentu “Pakiet +”.
 • 6. Przez miesiąc od zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta, Użytkownik nieodpłatnie korzysta z serwisu w ramach abonamentu “Pakiet ++”.
 • 7. Po upływie pierwszego miesiąca od zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta, Użytkownik będzie mógł dokonać opłaty za wybrany okres (miesiąc, kwartał albo rok) korzystania z Serwisu w ramach płatnego abonamentu (“Pakiet +” albo “Pakiet ++”). W razie braku dokonania opłaty, Użytkownik będzie dalej korzystał z Serwisu w ramach nieodpłatnego abonamentu Bezpłatny.
 • 8. Korzystając z Serwisu w ramach abonamentu Bezpłatny, Użytkownik może w każdej chwili podjąć decyzję o przejściu na wyższy abonament, dokonując opłaty za wybrany okres (miesiąc, kwartał albo rok) korzystania z Serwisu w ramach jednego z płatnych abonamentów ("Pakiet +" albo "Pakiet ++").
 • 9. Korzystając z Serwisu w ramach abonamentu “Pakiet +”, Użytkownik może w każdej chwili podjąć decyzję o przejściu na wyższy abonament, dokonując zapłaty kwoty odpowiadającej różnicy ceny pomiędzy abonamentem “Pakiet++” a Abonamentem “Pakiet +”.
 • 10. Po upływie okresu, za który Użytkownik dokonał opłaty (miesiąc, kwartał albo rok), Użytkownik będzie mógł dokonać dalszej opłaty za kolejny wybrany okres. W razie braku dokonania opłaty, Użytkownik będzie dalej korzystał z Serwisu w ramach nieodpłatnego abonamentu Bezpłatny.
 • 11. Użytkownik może dokonać opłaty, o której mowa w ust. 7, 8, 9 i 10 powyżej, przechodząc do zakładki “Cennik” dostępnej z poziomu Konta Użytkownika i wybierając abonament, który go interesuje.
 • 12. Użytkownik może dokonać opłaty wyłącznie za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych PayU, który należy do spółki PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będącej dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 • 13. W celu dokonania płatności Użytkownik przenoszony jest na stronę serwisu PayU. Po dokonaniu płatności, Użytkownik przenoszony jest z powrotem do Serwisu.

 • § 6
  Funkcje Serwisu


 • 1. Na podstawie zawartej Umowy o Prowadzenie Konta, Administrator zapewnia Użytkownikowi dostęp do Konta, z poziomu którego Użytkownik może korzystać z następujących funkcji Serwisu:
 • 1) dodawanie towarów i zarządzanie towarami,
 • 2) dodawanie magazynów i zarządzanie magazynami
 • 3) dodawanie pełnomocników i zarządzanie pełnomocnikami,
 • 4) przeglądanie informacji o możliwości zawarcia umów sprzedaży,
 • 5) przeglądanie notowań giełdowych określonych zbóż,
 • 6) raporty (dzienne, tygodniowe, miesięczne),
 • 7) alerty,
 • 8) edytowanie ustawień Konta.
 • 2. Funkcja raportów tygodniowych i miesięcznych nie jest dostępna dla Użytkownika, który korzysta z Serwisu w ramach abonamentu Bezpłatny.
 • 3. Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu jest ograniczone ilościowe ze względu na abonament, w ramach którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Szczegóły związane z ograniczeniami ilościowymi znajdują się na stronie Serwisu pod adresem http://mojeplony.pl/cennik/.
 • 4. Funkcje serwisu, o których mowa w ust. 1 powyżej, bazują na automatycznym mechanizmie Serwisu, który porównuje zainteresowanie Kupującego nabyciem określonych towarów z informacjami o towarach dodanymi przez Użytkownika zgodnie z § 7 Regulaminu i informuje Użytkownika o najkorzystniejszych cenach tychże towarów.

 • § 7
  Towary


 • 1. Dodanie towaru przez Użytkownika jest podstawą korzystania z pozostałych funkcji Serwisu. Większość funkcji Serwisu związanych jest z dodanymi towarami. W szczególności, dodanie towaru i magazynu umożliwia mechanizmowi Serwisu obliczanie ceny, po której Użytkownik może sprzedać dodany towar i informowania o tym Użytkownika w ramach alertów i raportów.
 • 2. Towarami są wyłącznie płody rolne, zboża następujących rodzajów: bobik, groch, gryka, jęczmień, kukurydza, makuch, otręby, owies, proso, pszenica, pszenżyto, rzepak, soja, łubin, śruta, żyto.
 • 3. Dodawanie towarów i zarządzanie towarami możliwe jest z poziomu zakładki “Towary” dostępnej w górnym menu Serwisu po zalogowaniu do Konta. Zarządzanie towarami możliwe jest również z poziomu zakładki “Ustawienia -> Dane towarów”.
 • 4. W celu dodania towaru konieczne jest wypełnienie specjalnego formularza. W formularzu należy podać szczegółowe dane dotyczące towaru, a w szczególności: nazwę, rodzaj zboża, formę (ozima albo jara), rok zbioru, kraj pochodzenia, ilość w tonach, magazyn przechowywania (wybór spośród dodanych przez Użytkownika magazynów), klasę jakości.
 • 5. Dodając towar, Użytkownik decyduje, czy chce otrzymywać powiadomienia dotyczące dodawanego towaru, a jeśli tak, to przez jaki okres. Użytkownik może również podać dolny i górny próg cenowy powiadomienia. Niezależnie od ustawień w tym zakresie, Użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia w granicach liczbowych wynikających z abonamentu, w ramach którego korzysta z Serwisu. Szczegółowe informacje o ilości powiadomień w ramach poszczególnych abonamentów dostępne są pod adresem https://mojeplony.pl/cennik/.
 • 6. Po dodaniu towaru, widoczny jest on na liście wszystkich towarów dodanych przez Użytkownika.
 • 7. Zarządzanie dodanymi towarami polega na edytowaniu dotyczących ich danych lub na ich usuwaniu.
 • 8. Użytkownik zobowiązany jest dokonywać aktualizacji danych dotyczących towaru w zakresie jego dostępności w magazynie Użytkownika przynajmniej raz na 3 miesiące.
 • 9. W ramach edytowania danych towarów, można przenosić towary między magazynami dodanymi przez Użytkownika.

 • § 8
  Magazyny


 • 1. Dodanie magazynu przez Użytkownika jest podstawą korzystania z pozostałych funkcji Serwisu. W szczególności, dodanie magazynu i towaru umożliwia mechanizmowi Serwisu obliczanie ceny, po której Użytkownik może sprzedać dodany towar i informowania o tym Użytkownika w ramach alertów i raportów.
 • 2. Dodawanie magazynów i zarządzanie magazynami możliwe jest z poziomu zakładki “Ustawienia -> Magazyny” dostępnej w górnym menu Serwisu po zalogowaniu do Konta.
 • 3. W celu dodania magazynu konieczne jest wypełnienie specjalnego formularza. W formularzu należy podać szczegółowe dane dotyczące magazynu, a w szczególności: nazwa, adres, maksymalna ilość obsługiwanych środków transportu, maksymalna ładunkowość.
 • 4. Po dodaniu magazynu, widoczny jest on na liście wszystkich magazynów dodanych przez Użytkownika.
 • 5. Dodając więcej niż jeden magazyn, Użytkownik może zdecydować, który magazyn będzie domyślny. Oznaczenie danego magazynu jako domyślny oznacza, że wszystkie towary dodawane przez Użytkownika będą domyślnie powiązane z tym magazynem.
 • 6. Powiązanie określonego magazynu z danym towarem oznacza, że dany towar znajduje się w tym magazynie.
 • 7. Zarządzanie dodanymi magazynami polega na edytowaniu dotyczących ich danych lub na ich usuwaniu. Usunięty magazyn trafia do archiwum, co oznacza, że Użytkownik może go przywrócić bez konieczności dodawania na nowo.

 • § 9
  Pełnomocnicy


 • 1. Użytkownik może dodać do swojego Konta pełnomocnika, który będzie mógł korzystać z Konta w okresie zadeklarowanym przez Użytkownika z tym zastrzeżeniem, że z Konta nie może jednocześnie korzystać Użytkownik oraz jego Pełnomocnik. Z chwilą aktywacji pełnomocnika, Użytkownik traci możliwość korzystania z Konta.
 • 2. Dodawanie pełnomocników i zarządzanie pełnomocnikami możliwe jest z poziomu zakładki “Ustawienia -> Pełnomocnicy” dostępnej w górnym menu Serwisu po zalogowaniu do Konta.
 • 3. W celu dodania pełnomocnika konieczne jest wypełnienie specjalnego formularza. W formularzu należy podać szczegółowe dane dotyczące pełnomocnika, a w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, limit pieniężny, telefon kontaktowy, adres zameldowania.
 • 4. Dodając pełnomocnika, Użytkownik może zadecydować o jego uprawnieniach w zakresie korzystania z Serwisu, wybierając: zarządzanie magazynami, zarządzanie towarami, otrzymywanie powiadomień SMS / e-mail. Użytkownik może wybrać jedno lub wiele uprawnień pełnomocnika.
 • 5. Po dodaniu pełnomocnika, widoczny jest on na liście wszystkich pełnomocników dodanych przez Użytkownika.
 • 6. Zarządzanie dodanymi pełnomocnikami polega na edytowaniu dotyczących ich danych lub na ich usuwaniu. Usunięty pełnomocnik trafia do archiwum, co oznacza, że Użytkownik może go przywrócić bez konieczności dodawania na nowo.
 • 7. Użytkownik jest domyślnie administratorem Konta. Jeżeli taka jest wola Użytkownika, może on uczynić pełnomocnika administratorem. W takiej sytuacji, Użytkownik przestaje być administratorem, a zaczyna być pełnomocnikiem i nowy administrator ma możliwość edytowania jego uprawnień.

 • § 10
  Informacje o możliwości zawarcia umów sprzedaży


 • 1. Użytkownik może przeglądać dostępne w Serwisie informacje o możliwościach zawarcia umów sprzedaży określonych towarów.
 • 2. Przeglądanie informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, możliwe jest z poziomu zakładki “Oferty publiczne” widocznej w górnym menu Serwisu po zalogowaniu do Konta.
 • 3. Jeżeli któraś z informacji zainteresuje Użytkownika, może on przesłać Administratorowi zainteresowanie informacją poprzez kliknięciu w przycisk stosownej treści widoczny przy danej informacji. Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu przekazania mu szczegółów.
 • 4. Zakazane jest rozpowszechnianie przez Użytkownika informacji, o których mowa powyżej, poza Serwisem.

 • § 11
  Notowania giełdowe


 • 1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może przeglądać notowania giełdowe następujących zbóż: pszenica, rzepak, kukurydza.
 • 2. Przeglądanie notowań giełdowych możliwe jest z poziomu zakładki “Giełda” widocznej w górnym menu Serwisu po zalogowaniu do Konta.

 • § 12
  Raporty


 • 1. Każdy Użytkownik albo pełnomocnik Użytkownika do tego upoważniony będzie otrzymywać raport dzienny.
 • 2. Korzystając z Serwisu w ramach abonamentu “Pakiet +” lub “Pakiet ++”, Użytkownik albo pełnomocnik Użytkownika do tego upoważniony będzie otrzymywać raporty tygodniowe oraz miesięczne.
 • 3. Zawartość raportów została szczegółowo opisana w cenniku dostępnym pod adresem http://mojeplony.pl/cennik/.
 • 4. Raporty będą wysyłane w dni ustawione przez Użytkownika. Stosownych ustawień w tym zakresie Użytkownik może dokonać z poziomu zakładki “Ustawienia -> Dane Użytkownika” dostępnej w górnym menu Serwisu po zalogowaniu do Konta.
 • 5. Raporty będą wysyłane na adres e-mail Użytkownika albo jego pełnomocnika oraz na numer telefonu Użytkownika albo jego pełnomocnika.
 • 6. Maksymalna ilość raportów, jakie Użytkownik albo jego pełnomocnik mogą otrzymać zależy od abonamentu, w ramach którego Użytkownik korzysta z Serwisu i wskazana jest w cenniku dostępnym pod adresem http://mojeplony.pl/cennik.

 • § 13
  Alerty


 • 1. Każdy Użytkownik albo pełnomocnik Użytkownika do tego upoważniony będzie otrzymywać alerty dotyczące cen towarów dodanych przez Użytkownika, za jakie może sprzedać te towary Kupującemu oraz alerty dotyczące cen towarów na giełdzie.
 • 2. Alerty będą wysyłane na adres e-mail Użytkownika albo jego pełnomocnika oraz na numer telefonu Użytkownika albo jego pełnomocnika.
 • 3. Alerty będą wysyłane wtedy, gdy cena towaru osiągnie minimalny pułap ustawiony przez Użytkownika zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu.
 • 4. Alerty będą wysyłane w ilości wynikającej z abonamentu, w ramach którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Szczegółowe informacje o ilości alertów w ramach poszczególnych abonamentów dostępne są pod adresem https://mojeplony.pl/cennik/. Pod tym adresem znajduje się również szczegółowy opis zawartości alertów.
 • 5. Jeśli po zapoznaniu się z treścią alertu, Użytkownik stwierdzi, że chce zawrzeć z Kupującym umowę sprzedaży posiadanych towarów, może skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia szczegółów.
 • 6. Dodatkowe ustawienia alertów dostępne są z poziomu zakładki “Ustawienia -> Dane użytkownika”.

 • § 14
  Ustawienia Konta


 • 1. Z poziomu zakładki “Ustawienia”, Użytkownik może modyfikować ustawienia Konta.
 • 2. Z poziomu zakładki “Ustawienia -> Dane towarów” Użytkownik może zarządzać dodanymi w Serwisie towarami.
 • 3. Z poziomu zakładki “Ustawienia -> Magazyny” Użytkownik może zarządzać dodanymi w Serwisie magazynami.
 • 4. Z poziomu zakładki “Ustawienia -> Dane użytkownika” Użytkownik może modyfikować swoje informacje personalne i kontaktowe, edytować uprawnienia oraz ustawienia dotyczące otrzymywanych powiadomień.
 • 5. Z poziomu zakładki “Ustawienia -> Dane podmiotu” Użytkownik może modyfikować swoje informacje personalne i kontaktowe.
 • 6. Z poziomu zakładki “Ustawienia -> Dane podmiotu” Użytkownik może również przeglądać informacje o Koncie oraz śledzić wykorzystanie limitów w zakresie poszczególnych funkcji Serwisu, które zależne są od abonamentu, w ramach którego Użytkownik korzysta z Serwisu.
 • 7. Z poziomu zakładki “Ustawienia -> Pełnomocnicy” Użytkownik może zarządzać pełnomocnikami.

 • § 15
  Reklamacje


 • 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu.
 • 2. Reklamacja powinna zawierać:
 • 1) oznaczenie Użytkownika,
 • 2) przedmiot reklamacji,
 • 3) okoliczności uzasadniające reklamację,
 • 4) żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 • 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. .
 • 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

 • § 16
  Dane osobowe i pliki cookies


 • 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 • 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu realizacji Umowy o Prowadzenie Konta.
 • 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Prowadzenie Konta.
 • 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w innym celu niż realizacja Umowy o Prowadzenie Konta po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.
 • 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 • 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
 • 1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
 • 2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
 • 3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 • 7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
 • 1) wglądu do swoich danych osobowych,
 • 2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • 8. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • 9. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 • 10.Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.
 • 11.Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Administrator.

 • § 17
  Postanowienia końcowe


 • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 • 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym nowa treść Regulaminu będzie obowiązywać Użytkowników po zaakceptowaniu przez niego zmian. Użytkownicy będą powiadamiani o planowanych zmianach w Regulaminie co najmniej 7 dni przed wejście zmian w życie. Z chwilą zalogowani się do Konta, Użytkownik zostanie poproszony o akceptację zmian w Regulaminie. W razie braku akceptacji zmian, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta bez zachowania terminu wypowiedzenia.